حبیب زارع احمد آبادی

حبیب زارع احمد آبادی

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران/ از 1382 تا 1387
 2. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (OR) دانشگاه تربیت مدرس تهران/ از 1379 تا 1382
 3. کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه یزد/ از 1375 تا 1379

سوابق کاری و تجربیات

 1. رئیس پردیس خودگردان آزادی دانشگاه یزد / از سال 1395 تا 1397
 2. مؤسس و مسئول راه اندازی دفتر انتقال فناوری دانشگاه یزد/ از سال 1395 تا 1399
 3. مؤسس و مسئول راه اندازی رصدخانه علم و فناوری/ 1395
 4. رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه یزد/ فعالیت های پژوهشی و مشاوره در زمینه‌های مدیریت فناوری/1395
 5. مشاور کریدور علم و فناوری استان یزد/ سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری/1394
 6. مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد/ از 1393 تا 1395
 7. عضو شورای عالی نظارت بر دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان یزد/ از 1390 تا 1392
 8. رئیس بنیاد نخبگان استان یزد/ از 1390 تا 1392
 9. سرپرست دوره‌های آزاد آموزشی دانشگاه یزد/از 1389 تا 1390
 10. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد/ از 1388 تا 1389
 11. مشاوره اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره)/تغییر سازمانی، یادگیری و نوآوری در سازمان، مدیریت دانش/1389
 12. عضو اتاق فکر اداره کل تعاون استان یزد/ برنامه‌ریزی و راهبردی بر توسعه بخش تعاون در استان یزد/1389
 13. مشاور عالی شرکت مزدا یدک/1387
 14. مشاور معاون منابع انسانی شرکت بهمن موتور/ از 1384 تا 1385
 15. عضو هسته مشاورین تحول اداری استان یزد/ از 1383 تا 1385
 16. سرپرست دوره های آزاد آموزشی جهاد دانشگاهی استان یزد/1382
ثبت درخواست مشاوره