فرم پذیرش استارتاپ در شتابدهنده پیشگامان کویر

تیم بنیان‌گذار

نام و نام‌خانوادگی هم‌بنیانگذاران:
سایر اعضای تیم:

مشخصات ایده

در کدام یک از مراحل شکل گیری استارت‌آپ خود هستید؟
متقاضی دریافت کدام‌ یک ازحمایت‌ها هستید؟