فرم برنامه عملیاتی (اکشن پلن)

فرم برنامه عملیاتی (اکشن پلن)

این فرم خصوصی است و فقط مربوط به تیم های شتابدهنده می باشد.

"*" indicates required fields

شرایط موجود

شرایط مطلوب در 2 ماه آینده

اقدامات لازم برای تحقق شرایط مطلوب در 2 ماه آینده

لیست اقدامات

پیش بینی هزینه های لازم برای 2 ماه آینده

لیست هزینه های لازم
در ستون اول مبلغ مورد نیاز و در ستون دوم علت آن را ذکر کنید. در نظر داشته باشید که مبلغ دریافتی، صرفا باید با هماهنگی شتابدهنده و در موارد مرتبط با استارتاپ خرج شود.
مبلغ مورد نیاز (تومان)
بابت؟
 

Max. file size: 256 MB.
تاریخ ثبت فرم*
تایید*