رویداد سرمایه کراس دمو دی

کشف، رشد، آموزش و سرمایه گذاری

رویداد سرمایه گذاری کَراس

ویژه جذب سرمایه

برای شرکت های دانش بنیان، فناور و مجموعه های استارتاپی فعال در زمینه هوشمندسازی