محمدکاظم دری

محمدکاظم دری

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  2. کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق کاری و تجربیات

  1. مسئول بخشهای حسابداری ، رییس حسابداری ، رییس اداره نگهداری حسابها ، حسابرس داخلی شرکت مخابرات یزد
  2. مشاور مالي ومالياتي شركتها و بخشهای غير دولتی(سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان )
  3. نماينده انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي ساختماني يزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و استان سیستان و بلوچستان در هيئت های حل اختلاف مالياتي
  4. بازرس قانونی شرکتهای تعاونی وچند شركت سهامی دریزد
  5. رییس هيات مدیره شرکت سهامی گل نرگس یزد
ثبت درخواست مشاوره