مجید غیاثی نژاد

درباره من

مشاور و مدرس ضوابط و قوانین تامین اجتماعی اهداف من در امور مشاوره: 1.مشاوره در زمینه‌ی راهکارهای قانونی به منظور جلوگیری از ایجاد بدهی و جرائم دیرکرد 2.تهیه وتدوین لوایح دفاعیه به منظور ارائه به هیأت های تشخیص مطالبات و دیوان عدالت اداری

مجید غیاثی نژاد

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناس ارشد مدیریت – 1399
  2. کارشناس حسابداری – 1376

سوابق کاری و تجربیات

  1. رئیس و کارشناس ارشد درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان یزد – از سال 1380 تا 1394
  2. ریاست شعبه 5 تامین اجتماعی یزد – از سال 1394 تا 1399
  3. ریاست شعبه 2 تامین اجتماعی یزد – از سال 1399 تا 1400
  4. ریاست هیأت های بدوی تشخیص مطالبات شعب 2 و 5 یزد به مدت 7 سال
  5. نماینده شورای عالی تامین اجتماعی در هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات اداره کل تامین اجتماعی استان یزد به مدت 12 سال
ثبت درخواست مشاوره