علیرضا فرهیخته فر

علیرضا فرهیخته فر

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
  2. کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق کاری و تجربیات

  1. کارشناس حقوقی قراردادهای اتحادیه تخصصی پیشگامان کویر
  2. وکیل دادگستری
  3. متخصص در امور قراردادها و شرکت های تجارتی
ثبت درخواست مشاوره