فاطمه السادات آیتیان

فاطمه السادات آیتیان

مشاور
سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی/ سال ۱۴۰۰
  2. کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگا علامه طباطبایی/سال۱۳۹۷

سوابق کاری و تجربیات

  1. مشاور مالکیت فکری پارک علم و فناوری استان یزد/ از ابتدای سال ۱۴۰۱
  2. دبیر شورای مالکیت فکری استان یزد در بنیاد نخبگان استان/ سال ۱۴۰۰
  3. مسئول دبیرخانه شورای مالکیت فکری استان یزد در بنیاد نخبگان استان/ سال ۱۴۰۰
  4. مدیر مالکیت فکری بنیاد نخبگان استان یزد / سال ۱۴۰۰
  5. عضو هیئت مدیره مرکز فناوری و نوآوری یاران/سال ۱۴۰۰
  6. عضو هیئت امنا مرکز نوآوری یاران/سال ۱۴۰۰
  7. عضو مجمع عمومی انجمن نخبگان استان یزد
ثبت درخواست مشاوره