میرزا محمد سپهر

میرزا محمد سپهر

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد سال 1388
 2. کارشناسی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان 1381

سوابق کاری و تجربیات

 1. مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، 1394 تا کنون
 2. نائب رئیس هیأت مدیره شرکت کمند افزار آریا
 3. عضو هیأت مدیره، شرکت پیشگامان توسعه پرواز، 1396 تا کنون
 4. مشاور سرمایه گذاری و کارآفرینی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان یزد، 1398 تا کنون
 5. مؤسس و نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت صنایع فرآوری معدنی دشت فرجاد، 1398 تا کنون
 6. رئیس هیأت مدیره، شرکت فرآور کانی گنج یزد، 1396 تا کنون
 7. مؤسس و عضو هیأت مدیره، مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران، 1396 تا کنون
 8. عضو شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان یزد، 1395 تا کنون
 9. عضو شورای راهبری، پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، 1395 تا کنون
 10. مؤسس و عضو هیأت مدیره، منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد، 1396 تا 1397
 11. ارزیاب و ناظر طرح های صندوق شکوفایی و نوآوری کشور در استان یزد، 1393 تا 1394
 12. رئیس هیأت مدیره، شرکت مهندسی سپهر سلامت، ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹

ثبت درخواست مشاوره