محمدکاظم کشورشاهی

محمدکاظم کشورشاهی

مشاور
سوابق تحصیلی

 1. دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی – گرایش مدیریت نوآوری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
 2. دکتری مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکارDBA (گرایش استراتژی کسب وکار)
 3. فوق لیسانس مدیریت صنعتی – گرایش پژوهش عملیاتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 4. لیسانس مدیریت صنعتی موسسه آموزش علی جهاد دانشگاهی یزد

سوابق کاری و تجربیات

 1. مدیر عامل شرکت تعاونی دانش بنیان شتابدهنده نوآوری پیشگامان
 2. مدیر تشکیلات، روش ها و منابع انسانی اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیشگامان
 3. مدیر پروژه / مدیر آموزش شرکت پیام آوران مدیریت
 4. مدرس مدعو دانشگاه های یزد/آزاد/دارلعلم /علم وهنر/ امام جواد
 5. مدرس مدعو دانشگاه علم وکاربردی- مدرس برتر پژوهشی
 6. رئیس هیئت مدیره شرکت خلاق پویندگان راهبرد ویرا ارتباط
 7. رئیس هیئت مدیره شرکت خلاق اعتماد گستران مکان پرداز
 8. عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان دیار کرمان
 9. عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان پیشگامان ایساتیس
 10. عضو هیئت مدیره باشگاه مشریان گروه تعاونی پیشگامان
ثبت درخواست مشاوره