رویداد توانمندسازی صدف-پرداخت

صنعت، دانشگاه و فناوری

رویداد توانمندسازی صدف

ویژه مهارت آموزی

برای دانشجویان تمامی دانشگاه ها در تمامی مقاطع

درجهت تقویت مهارت های نرم