با ما تماس بگیرید : 03538301762

رندبورس

  • Home
  • /
  • رندبورس
  • رند بورس(غربالگر هوشمند سهام)

از آنجا که رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد سرمایهگذاریهای کلان است و این سرمایهگذاریها هیچگاه نمیتوانند براساس بازار منابع کوتاهمدت (بازارپول) تامین مالی شوند، ایجاد یک بازار سرمایه قوی و کارآمد زیرساخت اساسی تامین مالی بلندمدت طرحهای اساسی هر کشور را تشکیل میدهد. بازار سرمایه مکانیزمی را فراهم میآورد تا براساس آن امکان تجهیز پساندازهای اندک به سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی فراهم شود که این اقدام براساس تخصیص بهینه منابع امکانپذیر میشود. لذا با توجه به اهمیت بازار سرمایه و همچنین نیاز به دانش کافی در جهت ورود به این بازار، استارتاپ رند بورس در جهت ساده سازی معاملات بورسی و همچنین کاهش زمان مورد نیاز، با استفاده از علم داده کاوی در جهت تسهیل این موضوع قدم بر میدارد.