کارگاه دو روزه رشد ناب توسط دکتر کاظمی نیا (بنیانگذار آقای مترجم). به همراه منتورینگ استارتاپ های مستقر در شتابدهنده

کارگاه دو روزه رشد ناب با حضور دکتر کاظمی نیا