با ما تماس بگیرید : 03538301762

کنار

  • کنار (گردشگری)

تیم کنار در زمینه شهرگردی فعالیت میکند، و هدف نهایی خود را بر ایجاد یک شبکه اجتماعی تخصصی شهرگردی نهاده است. از مهمترین مسائل و مشکالتی که میتوان در زمینه شهرگردی بیان کرد این است که به دلیل نبود و یا کمبود اطالعات در مورد شهرگردی و همچنین عدم وجود یک محرک الزم، عموم مردم، عمدتا طبیعت را برای گردش و تفریح انتخاب میکنند. ما در کنار میکوشیم که با ایجاد یک شبکه اجتماعی تخصصی شهرگردی، به تولید محتوا در این زمینه بپردازیم و همچنین برای ایجاد محرک الزم برای شهرگردی و همچنین برای تولید محتوا از سمت کاربر، یک فضای بازیگونه جذاب را برای مخاطب ایجاد کنیم