۱۴
آذر

بازدید نماینده ستاد اجرای فرمان امام (ره)

بازدید نماینده ستاد اجرای فرمان امام (ره) و سرکار خانم مهندس فداکار (معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد) از شتابدهنده پیشگامان یزد