۱۰
آذر

چکاب سلامتی تیم های ستابدهنده پیشگامان

چکاب قند و چربی خون و آنزیم های کبدی ویژه تیم‌های شتابدهنده در مورخ شنبه ۹ آذر ماه در شتابدهنده‌ی پیشگامان کویر انجام شد.