۱۰
آذر

بازدید نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری و ریاست دانشگاه یزد

نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری و ریاست دانشگاه یزد امروز مورخ دهم آذر ماه ۹۸ از شتابدهنده پیشگامان بازدید به عمل آوردند.