۱۷
مرداد

مجمع شتابدهنده پیشگامان با حضور سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیران گروه تعاونی پیشگامان، در محل شتابدهنده برگزار گردید.

در این جلسه، کشورشاهی، مدیرعامل شتابدهنده به ارائه گزارش عملکرد دو ساله شرکت در زمینه های مختلف پرداخت.
در انتها، انگشتری مقام معظم رهبری که در دیدار مدیرعامل شتابدهنده با رهبری به وی اهدا شده بود، طی مراسمی به دکتر رضایی نژاد مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان تقدیم گردید و همچنین حاضرین از تیم ها بازدید کردند.