بررسی چالش بیزنس مدل در استارتاپ‌ها . با مانوئل اوهانجانیانس .بررسی چالش بیزنس مدل در استارتاپ‌ها . با مانوئل اوهانجانیانس .بررسی چالش بیزنس مدل در استارتاپ‌ها . با مانوئل اوهانجانیانس .بررسی چالش بیزنس مدل در استارتاپ‌ها . با مانوئل اوهانجانیانس .بررسی چالش بیزنس مدل در استارتاپ‌ها . با مانوئل اوهانجانیانس .۳۸