بررسی چالش‌های استارتاپ‌ها در یزد باحضور رضا الفت نسب، سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

رضا الفت نسبرضا الفت نسبرضا الفت نسب