کارگاه دو روزه رشد ناب توسط دکتر کاظمی نیا (بنیانگذار آقای مترجم). به همراه منتورینگ استارتاپ های مستقر در شتابدهنده